Thành viên tích cực
Avatar
Đặng Tấn Trung
Điểm số: 54